Detekce a skríning patogenů

Produkt Cena včetně DPH  
TaKaRa PCR Human Papillomavirus Detection Set   12 417,02 Kč
TaKaRa PCR Human Papillomavirus Typing Set   12 417,02 Kč
Enzyme Set A   12 458,16 Kč
b-globin (human) Primer set (PCR Control Primer)   8 056,18 Kč
Multiplex PCR O-157 Verocytoxin Genes detection kit   22 507,21 Kč
O-157 OneShot Screening Kit   16 195,85 Kč
O-157 OheShot PCR Typing set   22 507,21 Kč
O-157 PCR Screening Kit   22 507,21 Kč
O-157 PCR Typing set   17 025,91 Kč
Bacillus Anthracis PCR Detection Kit   17 025,91 Kč
Bacteria Screening PCR Kit   24 293,17 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (VP1)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (EC1)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (EC2)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (EC3)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (SE1)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (SE2)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (ST)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (SS)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (VC)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (SN)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (CP)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (BS1)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (BS3)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (BS4)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (VP2)   6 852,23 Kč
Positive Control Template for PCR Pathogen Detection (BS2)   6 852,23 Kč
Primers Set for the type G neurotoxin gene of Clostridium botulinum   15 531,56 Kč
Primers Set for the Trh 1 and Trh 2 gene of Vibrio parahaemolyticus   15 239,95 Kč
Primers Set for Thermostable direct hemolysin gene of Vibrio parahaemolyticus   15 239,95 Kč