Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností KRD – obchodní společnost s. r.o. (dále jen Dodavatel) a zákazníkem (dále jen Odběratel). Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro Dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky Odběratele.

II. Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou zboží a služby včetně servisu a validací z katalogu nebo jiné zboží či služby specifikované písemnou dohodou mezi Odběratelem a Dodavatelem včetně konkrétních cenových nabídek určených konkrétním Odběratelům.

III. Cena

Ceny uvedené v katalogu i v dalších materiálech jsou vždy platné ke dni vydání a Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů. Všechny ceny v katalogu i v dalších materiálech jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. U zboží z dovozu je případné clo obsaženo v ceně. Pokud přístroj vyžaduje instalaci a zaškolení obsluhy, je toto zahrnuto v ceně.

IV. Způsob objednávání

Objednávat zboží i servisní služby je možné písemnou formou, zejména e-mailem, faxem či dopisem. Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve výjimečných případech. Pokud si Odběratel nepřeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést v objednávce. Objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran. Dodavatel je oprávněn účtovat Odběrateli storno poplatek až do výše 100 % ceny předmětu plnění v případě, že zruší objednávku po potvrzení objednávky Odběratelem. 

V. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

Úhrada zboží se uskutečňuje buď převodem na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů (není-li domluveno jinak) nebo v hotovosti při převzetí zboží. V případě platby v hotovosti oznámí Dodavatel Odběrateli den předem dodávku zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem (např. jedná-li se o speciální zboží nebo má-li pochybnosti a hladkém provedení platby). Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem Odběratele až po uhrazení plné ceny Dodavateli.

VI. Dodací podmínky

Dodací lhůta je zpravidla 1 až 8 týdnů od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude Odběratel o termínu dodávky informován, a to buď předem, nebo v potvrzení objednávky s uvedením předpokládaného termínu dodání. V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak. Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli vzniklé náklady.

VII. Reklamační řízení a záruka

Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu. Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušení dodávky. Správnost dodávky a její převzetí Odběratel potvrdí čitelným podpisem dodacího nebo přepravního listu. Není-li dodávka v pořádku je Odběratel povinen tuto skutečnost uvést na dodacím či přepravním listě a oznámit ji telefonicky nejpozději do 24 hod. Dodavateli, písemně pak do 2 dnů. Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s Obchodním zákoníkem na dobu minimálně 6 měsíců, pokud není záruční lhůta na dodacím či záručním listě stanovena jinak. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla dodacího listu či faktury a jména osoby odpovědné ze strany Odběratele za vyřízení reklamace. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změn na zboží bez autorizace Dodavatelem, nesprávnou přepravou či skladováním. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení. Dodavatel nezodpovídá za přímé i nepřímé ztráty Odběratele způsobené používáním objednaného zboží. Záruka se počítá ode dne převzetí zboží Odběratelem nebo uvedením do provozu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou je zařízení v opravě. Záruční podmínky jsou pro Dodavatele závazné pouze v případě, že Odběratel není v prodlení s úhradou zboží. Zjistí-li Dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody účtovány Odběrateli v plné výši. Odběratel je povinen vracet Dodavateli pouze dekontaminované a vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím originální balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je k vyžádání u pracovníků Dodavatele. Reklamační řízení započne Dodavatel okamžitě po obdržení reklamace Odběratelem a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaného vyřízení reklamace zpravidla do 30 dnů od jeho obdržení. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

VIII. Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem jinak, vyjadřuje Odběratel odesláním objednávky souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí právním řádem České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bude v rozporu s platnými právními předpisy, zůstává platnost všech ostatních ustanovení nedotčena. Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.krd.cz a v aktuálním katalogu Dodavatele. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2017 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější Všeobecné obchodní podmínky.